fyra steg till

EN SÄKER ARBETSPLATS

1. RISKBEDÖMNING

KARTLÄGGNING AV ORGANISATIONENS EXPONERING FÖR OTILLÅTEN PÅVERKAN.

2. SÄKERHETSPROGRAM

TILLSAMMANS MED ORGANISATIONEN UTVECKLAR VI EFFEKTIVA MOTÅTGÄRDER, RUTINER OCH CHECKLISTOR.

3. IMPLEMENTERING

SÄKERHETSPROGRAMMET INFÖRS MED HJÄLP AV WORKSHOPS OCH UTBILDNINGSINSATSER.

4. UPPFÖLJNING

LÖSNINGAR FÖR ATT UPPDATERA OCH UTVECKLA SÄKERHETSPROGRAM SAMT KOMPETENS ÖVER TID.

VAD ÄR

OTILLÅTEN PÅVERKAN?

null

TRAKASSERIER

 • Förtal och förolämpning på sociala medier
 • Identitetsstölder
 • Bedrägerier
 • Självmordshot
 • Obehagliga telefonsamtal
 • Inparkering av fordon
 • Olaga förföljelse (stalking)
 • Rättshaveristiska beteenden
 • Ofredanden och störande beteenden
 • Social utfrysning

ANGREPP MOT EGENDOM

 • Klotter
 • Skadegörelse
 • Anlagda bränder
 • Fordonsangrepp
 • Sabotage
 • Stölder
 • Olaga intrång

HOT OCH VÅLD

 • Olaga hot
 • Misshandel
 • Hot och våld mot tjänsteman
 • Förgripelse mot tjänsteman
 • Utpressningar
 • Olaga tvång
 • Våld mot anhöriga
 • Hot mot anhöriga
 • Subtila hot, icke olagliga
 • Ofredanden
 • Mordbrand

FÖRSÖK TILL KORRUPTION

 • Mutor
 • Gåvor
 • Rabatter
 • Bjudluncher
 • Vänskapsband
 • Släktskap
 • Dubbla lojaliteter
 • Erbjudande av tjänster
 • Amorös infiltration
 • Bisysslor

VAD ÄR SYFTET MED

OTILLÅTEN PÅVERKAN?

Påverkan kan syfta till att få till eller hindra ett beslut, en inspektion eller tillsynskontroll.

Det kan rikta sig mot både näringsliv, förtroendevalda, idrottsrörelsen och inte minst mot tjänstemän inom offentlig förvaltning.

Därför är otillåten påverkan inte enbart ett säkerhetshot mot organisationen som drabbas utan även ett arbetsmiljöproblem och inte minst ett hot mot vår demokrati.

Det är viktigt att ta hänsyn till påverkan som är tillåten, exempelvis opinionsyttringar, befogad kritik och möjligheten att överklaga ett beslut.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM HUR DU SKYDDAR DIG MOT OTILLÅTEN PÅVERKAN!

1. RISKBEDÖMNING

"UTAN SPANING - INGEN ANING"

Vi hjälper er att kartlägga era risker för hot, våld och annan otillåten påverkan. Vi kan genomföra enkäter, djupintervjuer, delphi-studier, GAP-analyser eller regelefterlevnadsanalyser. Vi kan även sammanställa och analysera data som finns i uppdragsgivarens egna system, exempelvis KPI-undersökningar, IA-system och revisionsrapporter eller visselblåsningssystem, polisanmälningar och tillbud rapporterade till Arbetsmiljöverket.

En riskanalys ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör en väsentlig risk för att myndigheten inte ska kunna fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven i 3 § myndighetsförordningen (3 § FISK).

Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen (2 § AFS 1993:2).

2. SÄKERHETSPROGRAM

"DET ÄR ALLTID ENKLARE ATT IMPROVISERA UTIFRÅN EN PLAN ÄN EN IMPROVISATION."

Skydd mot otillåten påverkan kräver robusta motåtgärder på strategisk och operativ nivå upprättade i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och deras skyddsombud och som tar hänsyn till gränssnitten mellan människa, teknik och organisation.

Vi har färdiga säkerhetsmanualer som uppfyller ovanstående kriterier och som kan anpassas efter varje uppdragsgivares särskilda förhållanden.

Saknas krisberedskap för otillåten påverkan så blir signalvärdet att det heller inte förekommer inom offentlig förvaltning. Alltså blir det en privatsak om man blir utsatt.

Säkerhetsrutiner för hot- och våldssituationer ska finnas, vara uppdaterade och kända av de som berörs (AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön).

Med tanke på att det vid allvarliga hot- och våldssituationer finns anledning att agera snabbt, men samtidigt korrekt, bör arbetet finnas beskrivet i en handlingsplan (BRÅ, 2009:6).

3. IMPLEMENTERING

"UTBILDNING ÄR NATIONENS BILLIGASTE FÖRSVAR."
-Edmund Burk

Vi erbjuder färdiga utbildningspaket för stadsdelsförvaltningar, kommuner, statliga myndigheter, gymnasieskolor, branschorganisationer, förtroendevalda samt för privata företag.

Våra kurser är framtagna och kvalitetssäkrade med en unik blandning från näringsliv, offentlig förvaltning, polismyndigheten och fackliga organisationer.

Otillåten påverkan är ett arbetsmiljö-, säkerhets-, och demokratihot och hanteras därför bäst av säkerhetsexperter med praktisk yrkeserfarenhet och akademiska meriter inom riskhantering, arbetsmiljö samt brottsförebyggande arbete.

4. UPPFÖLJNING

"SKYDDET MOT OTILLÅTEN PÅVERKAN ÄR EN PROCESS - INTE EN PRODUKT!"

Vi hjälper organisationer att kontrollera att vidtagna skyddsåtgärder givit avsedd verkan.

Vi uppdaterar organisationens rutiner så att dessa ska klara framtida revisioner och intern kontroll.

Vi ser till att organisationens intresse bibehålls genom att leverera APT-material, delta på samverkansmöten mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud samt erbjuda akut operativt stöd när organisationens egna resurser inte räcker till.

Vi övervakar påverkarnas modus, de senaste forskningsrönen, trender och metoder på området och delar med oss av detta så att våra kunder kan ligga ett steg före.

Meny